Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A

Δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση νέων αγροτών. Τα ποσά των επιδοτήσεων είναι σημαντικά και μπορούν να τα διεκδικήσουν όχι μόνο οι κάτοικοι της επαρχίας αλλά και αυτοί που ζουν εντός συγκεκριμένων περιοχών της Αττικής. Εκτός από τα ποσά της επιδότησης –τα οποία μπορούν να φτάσουν ακόμη και στις 20.000 ευρώ – στην πρόσκληση θα βρείτε τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης.

Δείτε την εγκυκλιο από εδώ: ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2013-2014

Τα παρακάτω δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και προσκομίζονται από τον υποψήφιο στον μελετητή και συνοδεύουν τον φάκελο υποψηφιότητας.

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας:

(Από τα παρακάτω δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα υποβάλουν κατά περίπτωση αυτά που τους αφορούν):

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής Ταυτότητας υποψηφίου και του συζύγου
 2. Βεβαίωση Δημάρχου ή Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.
 3. Αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 & Ε3 (εφ΄ όσον υποβάλλονται) των τριών τελευταίων ετών (και του/της συζύγου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων στην τριετία).
 4. Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών και των δύο συζύγων.
 5. Αντίγραφα Δηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόμενων μεταβολών και των δύο συζύγων).
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και ίδιο με το υποβληθέν στη Δ.Ο.Υ αντίγραφο, εφ΄ όσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη Δ.Ο.Υ.
 7. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλεται απόσπασμα μητρώου της ΔΟΥ με την τελευταία μεταβολή του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται από την οικεία ΔΟΥ ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
 8. Επικυρωμένα αντίγραφα Δήλωσης Καλλιέργειας (ΑΕΕ) ΟΣΔΕ του υποψήφιου και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση (εφόσον έχουν υποβληθεί).
 9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 10. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 11. Επικυρωμένη Φωτοτυπία Βιβλιαρίου ΟΓΑ υποψηφίου (εφόσον υπάρχει)
 12. Θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής/πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
 13. Αποδεικτικά στοιχεία της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης (π.χ. μητρώο αγροτών)
 14. Τίτλους νόμιμης κατοχής αγροτεμαχίων (συμβόλαια – ενοικιαστήρια)
 15. Θεωρημένη Κάρτα Ανεργίας (εφόσον υπάρχει).
 16. Θεωρημένη Φωτοτυπία Πρώτης Σελίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας.
 17. Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων εισόδου σε κοινοτικούς βοσκοτόπους.
 18. Βεβαίωση ποσόστωσης γάλακτος από ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
 19. Ε9 του εκμισθωτή που να φαίνεται η κατοχή των παραπάνω αγροτεμαχίων
 20. Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δημιουργίας της εκμετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση.
 21. Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής (περίπτωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) για την αγορά ζωικού κεφαλαίου / μελισσοσμηνών.
 22. Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά ζωικού κεφαλαίου / μελισσοσμηνών από άλλο κτηνοτρόφο / μελισσοκόμο, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
 23. Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή ζωικού κεφαλαίου  / μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
 24. Επικυρωμένο αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποψηφίου
 25. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» ή «Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης» κατά περίπτωση.
 26. Δικαιολογητικά και παραστατικά που να αποδεικνύουν τη διακοπή προηγούμενου επαγγέλματος – απασχόλησης του υποψήφιου. Δικαιολογητικά διακοπής εργασίας υποχρεούνται να προσκομίσουν οι επαγγελματίες και οι μόνιμα απασχολούμενα μισθωτοί.
 27. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστημα απασχόλησης για εποχιακή ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με ημερομίσθιο αμειβόμενη εργασία του υποψηφίου (εργάτες, οικοδόμοι κλπ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α.
 28. Αντίγραφο Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του συντάκτη μελετητή
 29. Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό μητρώο
Ο φάκελος υποψηφιότητας ενός Νέου Αγρότη 2013-2014 θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αίτηση ενίσχυσης συμπληρωμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας
 2. Πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων
 3. Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης της εκμετάλλευσης
 4. Αναλυτική περιγραφή της εκτίμησης του συνολικού μεγέθους και του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας.


call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231