Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ESPA 2016
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31-12-2015 και διαθέτουν από τότε επιλέξιμο ΚΑΔ.
Ειδικότερα, ενισχύονται επιχειρήσεις σύμφωνα με παρακάτω:

Υφιστάμενες,οι οποίες
έως31/12/2015  έχουν κλεισμένες  δύο  (2)τουλάχιστονδιαχειριστικέςχρήσεις.

Νέες,οι οποίεςέχουν  συσταθεί έως  31/12/2015καιδενεμπίπτουν στην κατηγορίατωνυφιστάμενων.

ΔιαθέτουνεπιλέξιμοΚΑΔέωςτην31/12/2015.

Διαθέτουνμέχριτην  έγκριση  τον  επιλέξιμο  ΚΑΔ  του επενδυτικούσχεδίου.

Ενισχυόμενοι Τομείς
Ενισχύονται επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 60% και 2ος κύκλος 2016: 40%).
Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 78.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Αττική

16.800.000€

Κεντρική Μακεδονία, ΑΜΘ, Δυτική Ελλάδα,

Ήπειρος, Θεσσαλία

48.840.000€

Ιόνια Νησιά,Πελοπόννησος, Δυτ.Μακεδονία,

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

7.200.000

Στερεά Ελλάδα

3.000.000

Νότιο Αιγαίο

2.160.000Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέλθει στο 40% ή στο 50% όταν θα προβλέπεται πρόσληψη νέου προσωπικού.

Τι χρηματοδοτείται:
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 € έως 200.000 €.
Ενδεικτικά χρηματοδοτούνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

Κτίρια, εγκαταστάσειςκαιπεριβάλλωνχώροςέως40%του προϋπολογισμού

Κτιριακές υποδομέςγιατηλειτουργίατηςεπιχείρησης,Κτιριακέςυποδομέςγιατηνπροστασία του Περιβάλλοντος καιΕξοικονόμησηΕνέργειας.

Μηχανήματαεξοπλισμόςέως90%του προϋπολογισμού

Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Τεχνολογικήαναβάθμισημέσωτηςαύξησηςτηςχρήσης ΣΠΕ,ΛοιπόςΕξοπλισμός(μεταφορικάμέσα ΕΧ, εξοπλισμός γραφείου,κ.λπ.)

Άυλες δαπάνες 100% και σε κάθε περίπτωσημέχρι100.000€

Πιστοποίηση Συστημάτων,Σχεδιασμός και Τυποποίηση, Προβολή-Προώθησητωνεπιχειρήσεων σε αγορές στόχους, Δικαιώματα Τεχνογνωσίας καιαξιοποίησήτους γιατηναποτελεσματικότερη παραγωγήπροϊόντωνκαι υπηρεσιών, Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Καθοδήγησηεπιχειρήσεωνπουθασυμβάλειστην βελτίωσητηςοργάνωσης και παραγωγικότηταςτωνεπιχειρήσεων, στην υποστήριξηκαινοτομικήςκαι τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων έως 40% του προϋπολογισμούκαιμέχρι24.000

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Τφιστάμενου Προσωπικού, Πλήρες Μισθολογικό Κόστος ΝεοπροσλαμβανόμενουΠροσωπικού


Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδότηση έργου

Δεν δίνεται προκαταβολή.
Προκαταβολή μπορεί να δοθεί το 40% του προϋπολογισμού μόνο με την προσκόμιση ισόποσηςεγγυητικήςεπιστολής.
Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησηςδαπανώνείναι δυνατόν ναυποβληθούνμέχριδύο (2) το πολύ καιμετά τηνεκτέλεσητουλάχιστοντου30%του επιχορηγούμενου φυσικού καιοικονομικούαντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έωςτηνεκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες)

Σημαντικά
Χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής

Στο
πρόγραµµαδιέπεταιαπό τονΚανονισμό Ε DeMinimis.
Ποσοστό
90%τουπροϋπολογισμού τηςδράσηςθα διατεθεί για τιςυφιστάμενεςεπιχειρήσεις ενώ 10% του προϋπολογισμούτηςδράσηςθαδιατεθείαποκλειστικά γιατις νέες.
Ως
ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης(11/02/2016)
Η
ιδιωτικήσυμμετοχήτουδικαιούχουτηςενίσχυσης(επιχείρηση)αποδεικνύεταιμετηνεξόφλησητωνπαραστατικών
Ο
φορέαςεπένδυσηςθαπρέπει ναδιαθέτειάδειαλειτουργίας σε ισχύ γιατοσύνολοτωνΚΑΔ που έχει δηλώσει στην ΔΟΥ.

ΥποβολήΠροτάσεων
Για  τη χρηματοδότηση από το  παρόν Πρόγραμμα  απαιτείται η  υποβολή  προς αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου μεβάσητηδιαδικασίαπουαναφέρεταιστην ΠρόσκλησητουΠρογράμματος.

Η περίοδος υποβολήςπροτάσεωνξεκινάτην7/4/16καιλήγειτην20/5/16.

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231