Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1039/13.2.2012
Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
 
(ΦΕΚ Β' 342/16-02-2012)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Tαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 2103375204

ΠΟΛ 1039

Θέμα : Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρo 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. 211 τ.Α΄) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρo 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄/249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 1 παράγραφος 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄/203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων».

δ) Των άρθρων 23 & 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄/149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».

ε) Της υπ’ αριθμ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄/1880) Α.Υ.Ο. «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».

στ) Του άρθρoυ 73 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 266).

ζ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-210) «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».

η) Της υπ’ αριθμ. 1097603/1206/Α0006/3.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄1831) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.».

θ) Της υπ’ αριθμ. 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1829 Β΄/22.11.2010) «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου», όπως ισχύει.

ι) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ.3 του άρθρου 19 του ν.2443/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄− 265) και του άρθρ. 55, παρ.12 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄180).

ια) Του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ιβ) Της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».

ιγ) Του π.δ. 16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄  2).

ιδ) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄−154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄38).

ιε) Των άρθρων 18 και 55 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180).

ιστ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2187Β΄/29.11.2011) Α.Υ.Ο. «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Τάξεως».

ιζ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2111Β΄/22.9.2011) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

ιη) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2241Β/6.10.2011) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.».

ιθ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2739 Β΄/24.11.2011) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

κ) Της ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2144Β΄/26.9.2011) «Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».

κα) Της ΠΟΛ.1217/21.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2367 Β΄/25.10.2011) «Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών».

κβ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1007935 ΕΞ 13.1.2012 (Φ.Ε.Κ. 22 Β΄/13.1.2012) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)».

κγ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄145) και την αριθ.188/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα μεταξύ των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ως προς τη διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά, με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών τους κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, ως ακολούθως:

1. Στις Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, εκτός της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές έως 7.000.000 ευρώ, για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009.

2. Στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 30.000.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010.

Ειδικά για τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε 10.000.000 ευρώ.

3. Στην αρμοδιότητα των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές από 7.000.001 έως 30.000.000 ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009 καθώς και όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά, που αφορούν προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων καθώς και των υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά, που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν εντός του 2010 και 2011 και δεν υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας.

4. Η ελεγκτική αρμοδιότητα των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά, που θα κλείσουν την πρώτη διαχειριστική τους περίοδο εντός των ετών 2010 και 2011 κρίνεται με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της πρώτης διαχειριστικής τους περιόδου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1,2 και 3 της παρούσας.

5. Στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των μητρικών επιχειρήσεων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους. Η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των θυγατρικών τους επιχειρήσεων κρίνεται αυτοτελώς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας.

6. Στα Δ.Ε.Κ. υπάγεται ακόμα η αρμοδιότητα οριστικού τακτικού φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμού (συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση κλπ.) που έγινε μέχρι και το έτος 2009 ή γίνεται τα έτη 2010 και 2011, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπον αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Εφόσον, όμως, η επιχείρηση ή όλες οι επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιοδήποτε μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., τότε ο μεν οριστικός (τακτικός) έλεγχος της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που προέκυψαν από το μετασχηματισμό θα διενεργηθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ο δε οριστικός (τακτικός) έλεγχος των πριν το μετασχηματισμό επιχειρήσεων θα διενεργηθεί επίσης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.).
6α. Επίσης στην αρμοδιότητα του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών υπάγονται και υποθέσεις φυσικών προσώπων, οι οποίες πληρούν διαζευκτικά ή αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
 
α.α/ η αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου, της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπερβαίνει κατά την 1.1.2009 το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ,
 
β.β/ η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ,
 
γ.γ/ τα ποσά των δαπανών του άρθρου 17 του ίδιου ως άνω Κώδικα στο οικονομικό έτος 2012 υπερβαίνουν το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, καθώς και τα ποσά των δαπανών για αγορά ή ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, που υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

(Η παράγραφος 6α, τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ.1202/31.10.2012)

7. Αρμόδιο ελεγκτικό κέντρο για διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων συζύγων με εισοδήματα από Δ΄,Ε΄,Ζ΄ κατηγορίες (πηγές) ή ατομικής επιχείρησης του ενός συζύγου και λοιπών εισοδημάτων και των δύο ή ενός εξ αυτών, είναι εκείνο στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

8. Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων φορολογίας πλοίων, καθώς και λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές παραμένει στις Δ.Ο.Υ. για ύψος ακαθάριστων εσόδων μέχρι 30.000.000 ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009. Για ύψος ακαθάριστων εσόδων μεγαλύτερο του ως άνω ορίου αρμόδια για τον οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο των υποθέσεων αυτών είναι η Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των τυχόν λοιπών εισοδημάτων και φορολογιών του ίδιου υπόχρεου πέραν αυτών των δυο προηγούμενων εδαφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, μη υπολογιζόμενων των ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση του πλοίου για τον καθορισμό της ελεγκτικής αρμοδιότητας. Για τις εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις οι οποίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά σε υποθέσεις, οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, καθώς και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη αρχίσει ο έλεγχος και δεν έχει ολοκληρωθεί, οι φάκελοι των υποθέσεων αυτών, διαβιβάζονται στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων για τις περαιτέρω ενέργειές της.

9. Σε υποθέσεις που, για κάποιο διαχειριστικό έτος που έχει περαιωθεί, προκύψουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία, τότε αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο των νέων αυτών συμπληρωματικών στοιχείων και την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 και τις συναφείς εν γένει διατάξεις, συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή πράξης, είναι η υπηρεσία που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγχο και περαίωσε το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος και σε περίπτωση κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για το εν λόγω διαχειριστικό έτος, εκτός αν η Δ.Ο.Υ αυτή έχει καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λειτουργία του τμήματος Ελέγχου αυτής σύμφωνα με την Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 2187/2011), οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 και οι διατάξεις 1,2 και 3 της παρούσας όσον αφορά τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.

Ειδικά επί υποθέσεων που έχουν περαιωθεί με τις διατάξεις του ν.3259/2004, όπως αυτός ίσχυσε αρχικά και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα καθώς και με τις διατάξεις του ν.3888/2010 και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 για τις οποίες προκύπτουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία μετά την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης του άρθρου 9 των νόμων 3259/2004 και 3888/2010, αρμόδια ελεγκτική αρχή για τον έλεγχο και την έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξης είναι αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας για κάθε διαχειριστική περίοδο που βαρύνεται με τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία, των ακαθάριστων εσόδων της κατά περίπτωση βαρυνόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Κατ’ εξαίρεση και ανεξάρτητα των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) δύνανται να εκδίδουν και να κοινοποιούν και συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου ή πράξη, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν ή περαιώθηκαν από άλλη φορολογική αρχή, εφόσον τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται σε γνώση αυτών κατά το χρόνο διεξαγωγής του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων του ίδιου υπόχρεου που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

10. Ομοίως, επί υποθέσεων για τις οποίες ύστερα από τακτικό φορολογικό έλεγχο έχουν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου – πράξεις, η συνέχιση του ελέγχου για τον προσδιορισμό της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης και η έκδοση και κοινοποίηση οριστικών (συμπληρωματικών) φύλλων ελέγχου – πράξεων επί των υποθέσεων αυτών γίνεται από την ελεγκτική αρχή που είχε την ελεγκτική αρμοδιότητα κατά την έναρξη του αρχικού ελέγχου και η οποία εξέδωσε τα μερικά φύλλα ελέγχου – πράξεις και σε περίπτωση κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός αν πρόκειται για Δ.Ο.Υ. που έχει καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λειτουργία του τμήματος ελέγχου, σύμφωνα με την Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 Α.Υ.Ο. οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 της παρούσας, όσον αφορά στον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.

11. Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), καθώς και των υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύει, εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. ή των δικαιούχων του κέρδους ή της ωφέλειας υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις των υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, η αρμόδια για τον έλεγχο του δικαιούχου του κέρδους ή της ωφέλειας ελεγκτική αρχή (Δ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.), εφόσον το κέρδος ή η ωφέλεια προκύπτει σε Δ.Ο.Υ. όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, διαφορετική από τη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, αιτείται από την αρχή αυτή τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και την αποστολή των αποτελεσμάτων του, για την περαιτέρω σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων αρμοδίως.

Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών έχουν περαιωθεί με οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο, χωρίς όμως να έχουν περαιωθεί οριστικά οι υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των ίδιων ετών, αρμόδια για τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών είναι η Δ.Ο.Υ. υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π., εκτός αν πρόκειται για Δ.Ο.Υ. που έχει καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λειτουργία του τμήματος Ελέγχου σύμφωνα με την Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 Α.Υ.Ο., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011.

Επίσης, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π., ν.3842/2010), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων για την υποβολή δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Τα ελεγκτικά κέντρα (Δ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 (Επίναυλος), εφόσον οι δηλώσεις εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές ο Προϊστάμενος του Ελεγκτικού Κέντρου αποστέλλει αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τα περαιτέρω.

12. Οι Δ.Ο.Υ. έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου των παραγωγικών επενδύσεων των επιχειρήσεων, που ανήκουν στην χωρική ή καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για το θέμα αυτό στους σχετικούς νόμους, εκτός αν πρόκειται για Δ.Ο.Υ. που έχουν καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λειτουργία του τμήματος Ελέγχου σύμφωνα με την Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 Α.Υ.Ο., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011.

Αν, όμως, συμπίπτει να διενεργείται στις επιχειρήσεις αυτές έλεγχος από τα Δ.Ε.Κ., τότε τα ίδια υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων.

13. Στις περιπτώσεις αλλαγής έδρας των επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά, μετά το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου που έληξε εντός του έτους 2009, ο οριστικός (τακτικός) έλεγχος των υποθέσεών τους εξακολουθεί ν’ ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Κέντρου, που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, κατά το χρόνο κλεισίματος της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.

14. Αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.) για τον οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους (εκκαθάριση ή αδράνεια) μέσα στο έτος 2009 ή και τα προηγούμενα έτη μέχρι και το έτος 1998 ή που κατά τα ίδια έτη τέθηκαν υπό εκκαθάριση ή σε αδράνεια ή πτώχευσαν ή από πραγματικά περιστατικά (αυτοψία κ.λ.π.) προκύπτει ότι ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους για οποιοδήποτε λόγο, είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην ανέλεγκτη χρήση με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1,2 και 3 της παρούσας.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 5, 6 και 8 της παρούσας.

15. Οι λοιπές αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, παραμένουν όπως αυτές έχουν οριστεί από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 280/1997, όπως αυτές ισχύουν.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να διενεργούν και προληπτικό καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους που περιέρχεται σε αυτά με την παρούσα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις Δ.Ο.Υ., ακόμα και σε χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου.

16. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) καθίστανται αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 του ν.2753/1999, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν τις υποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων, με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών καταλόγων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

17. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) εξομοιώνονται με τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

18. Για τον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001, και τα οποία μεταβιβάζονται ή έχουν μεταβιβασθεί αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, η αρμόδια για τον έλεγχο των υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών Δ.Ο.Υ. ζητά τη διενέργεια του ελέγχου από τις υπηρεσίες που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 1,2 και 3 ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, εφόσον, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν έχει ολοκληρωθεί γι’ αυτά ο έλεγχος από τις μέχρι την ίδια ημερομηνία αρμόδιες υπηρεσίες.

Β. Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς και υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί και είχαν εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι λοιπές διαδικασίες αρμοδιότητας των Π.Ε.Κ. (κοινοποίηση, διοικητική επίλυση της διαφοράς, υποβολή μηνυτήριων αναφορών κλπ.) περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για την παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους που αφορούν οι υποθέσεις αυτές, εκτός αν οι Δ.Ο.Υ. έχουν καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λειτουργία των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού σύμφωνα με την Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 Α.Υ.Ο., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρo 55 του ν.4002/2011.

Ειδικά για υποθέσεις των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., αυτές περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για την παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου κατά το χρόνο αναστολής λειτουργίας των Π.Ε.Κ.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ