Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1054/28.2.2012
Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'   

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο: 210-3375311,312
ΦΑΞ: 210-3375001

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΠΟΛ 1054

ΘΕΜΑ: Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της.


Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% (και 21% για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011). Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

3. Με την αριθ. 11004/Β0012/ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιο μας διευκρινίσθηκε, ότι ειδικά για τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ. που παρακρατούν φόρο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται στους δικαιούχους θα εκδίδονται από την ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) και όχι από τις καταβάλλουσες τα μερίσματα εταιρίες.

4. Όπως μας γνώρισε το Χρηματιστήριο Αθηνών με το από 13.2.2012 έγγραφο του (e-mail), προκειμένου να μειωθεί το κόστος διαχείρισης για τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και να απλουστευτούν γενικά οι διαδικασίες, η ΕΧΑΕ δύναται να περιλαμβάνει στις βεβαιώσεις που χορηγεί στους δικαιούχους των μερισμάτων και στοιχεία που αφορούν στη διανομή των αποθεματικών.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους μείωσης του υψηλού κόστους διαχείρισης των εταιριών που διανέμουν μερίσματα και αποθεματικά, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι η ΕΧΑΕ προβαίνει στην έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων όχι μόνο για τα μερίσματα τρέχουσας χρήσης που διανέμονται στους μετόχους, αλλά και για όλα εν γένει τα αποθεματικά που τυχόν διανεμήθηκαν σε αυτούς, ανεξάρτητα αν αυτά υπόκεινται ή όχι σε παρακράτηση φόρου με βάση τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, στη βεβαίωση των μερισμάτων που θα εκδίδεται από την ΕΧΑΕ, θα συμπεριλαμβάνονται, σε ξεχωριστή γραμμή και τυχόν διανεμηθέντα αποθεματικά (κέρδη παρελθουσών χρήσεων ή ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά).
Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ