Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1073/21.3.2012
Κοινοποίηση της αριθ. 2/61546/0020/15-9-2011 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού» και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη βεβαίωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 52 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, προστίμων
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
 
Ταχ.

/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Στάντζου – Μ.Χ. Λόη
Χ. Νούνης
Τηλέφωνο : 210 3375 463 - 460 - 046
 
ΠΟΛ  1073
 
ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της αριθ. 2/61546/0020/15-9-2011 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού» και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη βεβαίωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 52 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, προστίμων.
 
Σχετικά:α) Το

Δ30Β 4037644 ΕΞ 2011/5-12-2011 έγγραφο της
Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ. β) Το Δ

.ΤΕΦ Α΄1173117 ΕΞ 2011/16-12-2011 έγγραφο της Δ
/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών.  
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 3994/2011 (ΦΕΚ 165 Α΄) τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 και πλέον παρέχεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.
 
Όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008, τα πρόστιμα που επιβάλλονται με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 52 του ίδιου νόμου εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης

Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ
.Ε.).  
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1. Με την αρ. πρωτ. 2/61546/0020/15-9-2011 Α.Υ.Ο. εγγράφηκε στον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ο νέος Κωδικός Αριθμός Εσόδων (Κ.Α.Ε.) 3738 με την ονομασία «Πρόστιμα επιβαλλόμενα από τις δημόσιες αρχές για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθ. 51 και 52 του ν. 3691/2008).
 
Συνεπώς, σε περίπτωση επιβολής προστίμων των άρθρων 51 και 52 του ν. 3691/2008, αυτά θα βεβαιώνονται πλέον στον Κ.Α.Ε. 3738 και όχι στον Κ.Α.Ε. 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές», όπως προβλεπόταν πριν τη δημιουργία του νέου κωδικού.
 
2. Για τη διακριτή παρακολούθηση των εσόδων από τα επιβαλλόμενα κατά τις ανωτέρω διατάξεις πρόστιμα δημιουργήθηκαν από τη Δ

ιεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (
30) δύο είδη φόρου ( α΄ ως άνω σχετικό) και ειδικότερα :  
Είδος Φόρου 3814 : Πρόστιμα άρθρου 51 του ν. 3691/2008
Είδος Φόρου 3815 : Πρόστιμα άρθρου 52 του ν. 3691/2008
 
3. Σύμφωνα με το β΄ σχετικό, τα ως άνω επιβαλλόμενα πρόστιμα, τα οποία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ

.Ε., υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 2% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, τα οποία συνεισπράττονται ταυτόχρονα με το καταβαλλόμενο πρόστιμο.  
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 6 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, καθώς και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Δ

.Ο.Υ., Δ
.Ε.Κ.) οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω σε κάθε περίπτωση επιβολής των ως άνω προστίμων.  
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ