Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1086/30.3.2012
Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
(ΦΕΚ Β' 1101/10-04-2012)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜA Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ Η/Υ (Δ31)
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Πούλη Δήμητρα
Τηλ. :210 3375455, 3375205
FAX :210 3375416

ΠΟΛ 1086
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β’1657) καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν.2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν.2238/1994.
4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 69 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄) περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
8. Τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει.
10. Το άρθρο 6 του ν.2690/1999.
11. Την απόφαση ΠΟΛ.1159/22.7.2011.
12. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
13. Το αριθ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
14. Την αριθ. Υ25 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2792/8.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
15. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«H εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των φορολογούμενων εταιρειών, των ελεγκτικών εταιρειών και των Νόμιμων ελεγκτών που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόμενη εταιρία και διαχειριστική χρήση, όλες οι εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και η αλληλογραφία που αφορά κάθε έλεγχο που διενεργείται».
2. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως την 30/4/2012.
3. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως την 30/4/2012.
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ Β΄1657) ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ