Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1166/24.7.2012
Υποβολή δήλωσης μεταβολής για την ένταξη ή αποχώρηση επιχειρήσεων από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Αριθμ. ΠΟΛ 1166

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το N. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει.

γ) Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄).

δ) Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ1062 Β΄), όπως ισχύει.

ε) Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β΄), όπως ισχύει.

στ) Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1228/7.11.2011 (ΦΕΚ 2698 Β΄).

ζ) Τις διατάξεις της Δ6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β΄) Α.Υ.Ο., περί έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

η) Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (ΦΕΚ 2144 B΄).

θ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 05513 ΕΞ/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

ι) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


1. Οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την αρχική ένταξή τους σε αυτή (οικονομικό έτος 2010), αλλά η μετάπτωσή τους δεν πραγματοποιήθηκε με κεντρικές διαδικασίες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1228/7.11.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2698 Β΄), θα υποβάλλουν − κατ’ εξαίρεση − μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 δήλωση μεταβολής εργασιών − χωρίς την επιβολή προστίμου − για την  αλλαγή αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις των οποίων η μετάπτωση πραγματοποιήθηκε με κεντρικές διαδικασίες, ενώ δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

2. Οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για δύο (2)  συνεχόμενες χρήσεις (οικονομικά έτη 2011 και 2012) και η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας, θα υποβάλλουν − κατ’ εξαίρεση − μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 δήλωση μεταβολής εργασιών − χωρίς την επιβολή προστίμου − για την αλλαγή αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει μετά το χρόνο έκδοσης της παρούσας και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών για την αλλαγή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

3. Οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι οποίες για τρεις (3) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, δεν τηρούν τα όρια για την παραμονή τους σε αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1186/1.9.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2144 Β΄), θα υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών για την αλλαγή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου αυτής, οι οποίες έχουν την έδρα τους εκτός νομού Αττικής, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1228/7.11.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2698 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ