Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1202/31.10.2012
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012

ΠΟΛ 1202

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α−211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄−249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ. 280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄−203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων».
δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν. 3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄−149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».
ε) Της αριθ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β'−1880) Α.Υ.Ο.Ο. «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».
στ) Του άρθρου 73 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ Α΄− 266).
ζ) Του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄−210) «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
η) Της αριθ. 1097603/1206/Α0006/3.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β−1831) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.».
θ) Της 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1829 Β΄/22.11.2010) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου», όπως ισχύει.
ι) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α'−2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Φ.Ε.Κ. Α'− 265) και του άρθρου 55, παρ. 12 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 180).
ια) Του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α'− 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως ισχύει.
ιβ) Της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α−151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».
ιγ) Του π.δ. 16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α'−6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' − 2).
ιδ) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α'−137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α'−154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν. 2469/ 1997 (Φ.Ε.Κ. Α'−38).
ιε) Των άρθρων 18 και 55 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' − 180).
ιστ) Της αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2187Β/29.11.2011) Α.Υ.Ο. «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α' και Β' Τάξεως».
ιζ) Της αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011(Φ.Ε.Κ. 2111 Β/22.9.2011 ) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
ιη) Της αριθ. Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2241Β/6.10.2011) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.».
ιθ) Της αριθ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2739 Β΄/24.11.2011) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
κ) Της αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Φ.Ε.Κ. 2552 Β/20.9.2012) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
κα) Της ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2144Β/26.9.2011) «Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».
κβ) Της ΠΟΛ.1217/21.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2367 Β΄/25.10.2011) «Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών».
κγ) Της αριθ. Δ6Α 1007935 ΕΞ 13.1.2012 (Φ.Ε.Κ. 22 Β΄/13.1.2012) Α.Υ.Ο.«Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)».
κδ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκα− του του ν. 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α 145) και την αριθ.188/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
κε) Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (Φ.Ε.Κ. 342 Β΄/16.2.2012). 2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία δε μπορεί να προσδιορισθεί, αποφασίζουμε:

Α. Στο Κεφάλαιο Α' της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (Φ.Ε.Κ. 342 Β'), όπως ισχύει, προσθέτουμε παράγραφο 6α ως εξής:
«6α. Επίσης στην αρμοδιότητα του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών υπάγονται και υποθέσεις φυσικών προσώπων, οι οποίες πληρούν διαζευκτικά ή αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
α.α/ η αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου, της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπερβαίνει κατά την 1.1.2009 το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ,
β.β/ η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ,
γ.γ/ τα ποσά των δαπανών του άρθρου 17 του ίδιου ως άνω Κώδικα στο οικονομικό έτος 2012 υπερβαίνουν το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, καθώς και τα ποσά των δαπανών για αγορά ή ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, που υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ κατά το ίδιο οικονομικό έτος».

Β. Κατά τα λοιπά η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012, όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ