Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1218/18.12.2012
Κοινοποίηση της 150/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Κ. Παναγοπούλου 
Τηλέφωνο : 210 3375325, 326 
ΦΑΞ: 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΟΛ 1218
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 150/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, και εφαρμογή σε ανάλογες περιπτώσεις, την 150/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.
Με την υπόψη Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ (Α' Τμήμα), έκρινε, ομόφωνα τα ακόλουθα:
α) Η εντολή του Εισαγγελέα για τη χορήγηση στοιχείων προς τους ιδιώτες, από τις Δ.Ο.Υ, απόρρητων, κατά το άρθρο 85 του ΚΦΕ, δεν είναι δεσμευτική για τη φορολογική αρχή, εφόσον δεν περιέχει ρητή έκφραση γνώμης περί του απορρήτου και περαιτέρω παραγγελία του εισαγγελικού λειτουργού προς την αρμόδια διοικητική αρχή για τη γνωστοποίηση στον αιτούντα των αιτουμένων στοιχείων, αλλά αποτελεί απλώς διαβίβαση προς αυτήν της σχετικής αίτησης προς αξιολόγηση του περιεχομένου της και για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες της αρμοδιότητάς της. Ως εκ τούτου δε γεννάται υποχρέωση της Διοίκησης προς παροχή των αιτουμένων στοιχείων. Κατόπιν δε των ανωτέρω δεν τίθεται ζήτημα «ανακλήσεως» των σχετικών γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ επ' αυτού του θέματος. Ενόψει, όμως των σοβαρών πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων, που επαπειλούνται εις βάρος των υπαλλήλων, οι οποίοι αρνούνται να συμμορφωθούν στη σχετική εντολή του εισαγγελικού λειτουργού και προς αποτροπή τυχόν ευθύνης του Δημοσίου, κατ' άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, κρίνεται σκόπιμο, όταν ο αρμόδιος υπάλληλος της φορολογικής αρχής κρίνει ότι τα αιτούμενα στοιχεία άπτονται του φορολογικού απορρήτου, ενώ δεν περιέχεται στην παραγγελία ρητή έκφραση γνώμης περί του απορρήτου, να θέτει άμεσα τούτο υπόψη της εισαγγελικής αρχής και εφόσον η τελευταία εμμένει στην εντολή της, να χορηγεί τα αιτούμενα στοιχεία. 
β) Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στους καταλόγους φορολογουμένων (άρθρο 85 παρ.3 ΚΦΕ), τα οποία δεν είναι απόρρητα, χορηγούνται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ στους αιτούντες, που έχουν και αποδεικνύουν έννομο συμφέρον, μετά από προηγούμενη ενημέρωση των προσώπων στα οποία αφορούν.
γ) Έννομο συμφέρον για τη χρήση προσωπικών δεδομένων υπάρχει όχι μόνο όταν έχει ασκηθεί αγωγή στο Δικαστήριο, αλλά και όταν υπάρχει πρόθεση προς άσκηση αγωγής για διεκδίκηση δικαιώματος, το οποίο αποδεικνύεται με άλλα στοιχεία.
δ) Η υπ' αριθ. πρωτ. 5007/28.11.2006 εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση.

Ακριβές αντίγραφο     
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας      

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Γ. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ