Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1220/13.12.2012
Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1220

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31−3−2011).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23−4−2011).
4. Την Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1592/17.11.2005).
5. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.).
6. Το πόρισμα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 14420 ΕΞ 2011 ΕΜΠ/27−5−2011).
7. Την αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012).
8. Το με αριθμό C (2012) 4961 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/266/GR.
9. Την ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων Τεχνικών Προδιαγραφών των ΦΗΜ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την βελτίωση, προσαρμογή και αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων (Διαδικασία χρήσης και λειτουργίας τους), της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015 ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄/17.11.2005), ως ακολούθως:
Περιεχόμενα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Άρθρο 1. Γενικά
1.1. Επιτροπή
1.2. Ειδικές Περιπτώσεις
1.3. Πιστοποιήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Άρθρο 1. Γενικά
Άρθρο 2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά − Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φορολογικών Μηχανισμών
2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ).
2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ).
2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).
2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ).
2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).
2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ).
2.7. Απόδειξη Εσόδου
2.8. Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»
2.9. Νόμιμες αποδείξεις
2.10. Μνήμη εργασίας
2.11. Φορολογική μνήμη
2.12. Φορολογικός μικροκώδικας
2.13. Λογισμικό εφαρμογών
2.14. Μνήμη προγραμμάτων
2.15. Ρολόι ΦΗΜ
2.16. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ
2.17. Περίβλημα
2.18. Ασφάλεια Πρόσβασης − Πιστοποίηση Ταυτότητας Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών
2.19. Αξιοπιστία
2.20. Συντήρηση − Επισκευή
2.21. Συσκευασία
2.22. Βάρος και Διαστάσεις
2.23. Θόρυβος
2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισμού Κατόχου
2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τμήματα , Είδη, Κατηγορίες
2.26. Εκδιδόμενα Δελτία από ΦΗΜ
2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά
2.28 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης
3. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΦΗΜ.
3.1. Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων
3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων
3.3 Αποσύνδεση Εκτυπωτή
3.4. Τήρηση Αντιγράφων των εκδιδομένων Φορολογικών Αποδείξεων εσόδων και λοιπών Δελτίων του ΦΗΜ.
Άρθρο 4. Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης (Προαιρετικό)
Άρθρο 5. ΦΗΜ − Ηλεκτρονικός τρόπος διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων Φορολογικών Αποδείξεων και λοιπών δελτίων – Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
5.1. Ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμενων δελτίων.
5.2. Εγγραφή ημερήσιων παραγόμενων δελτίων στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.
5.3. Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.
5.4. Αναφορά Ημερήσιου Ηλεκτρονικού Αρχείου.
5.5. «Υπογραφή» Ημερήσιων Δεδομένων και έκδοση σχετικού Δελτίου
5.6. Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων.
5.7. Αποθήκευση και Αποστολή Ηλεκτρονικών Αρχείων και Ψηφιακών Υπογραφών.
5.8. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης.
5.9. Βλάβες
5.10. Πλήρωση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.
5.11. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των αποθηκευμένων στοιχείων.
Άρθρο 6. Ηλεκτροπαροχικά Φορολογικών Ηλεκτρο−νικών Μηχανισμών
6.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος
6.2. Κατανάλωση ισχύος.
Άρθρο 7. Ηλεκτροπαροχικά Φορητών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
7.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος
7.2 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας
7.3. Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας
7.4. Τεχνικοί έλεγχοι
7.5. Αδιαπερατότης
7.6. Διαταραχές
7.7. Έλεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας
7.8. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.
Άρθρο 8. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας.
Άρθρο 9. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί με λογισμικό Εστιατορίου, διαχείρισης «ανοικτών τραπεζιών». Ειδικές απαιτήσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά.
9.1. Γενικά
9.2. Έκδοση δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου
9.3. Έκδοση Τελικής Φορολογικής Απόδειξης σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου
9.4. Αποτύπωση Επιστροφών σε ΦΗΜ εστιατορίου
9.5. Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου.
9.6. Διαχείριση Εισιτηρίου σε ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου
Άρθρο 10. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
10.1 Γενικά
10.2. Οθόνες
10.3. Πληκτρολόγιο
10.4. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες
Άρθρο 11. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
11.1 Γενικά
11.2. Μνήμη προγραμμάτων
11.3. Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ
Άρθρο 12. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
12.1 Γενικά
12.2. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της ΦΤΜ/ΑΔ
12.3. Μνήμη Προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ
12.4 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ
12.5 Λειτουργίες
12.6. Οθόνες και πληκτρολόγια
12.7. Εκτυπωτικές μονάδες
12.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης
Άρθρο 13. Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Άρθρο 14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
14.1 Γενικά
14.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία
14.3. Επικοινωνία Δεδομένων
14.4. Αποσύνδεση
14.5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
14.6. Ασφάλεια δεδομένων ΑΔΗΜΕ
14.7. Έγκριση και Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας
Άρθρο 15. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.
15.1. Γενικά
15.2. Για το σύστημα εκτύπωσης – έκδοσης δελτίων
15.3. Διαχείριση Εκμεταλλευτών
15.4. Χωρητικότητα Φορολογικής Μνήμης
15.5. Έκδοση Δελτίων
15.6. Λοιπές απαιτήσεις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων
15.7. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων
15.8. Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Εσόδου
15.9. Στοιχεία Έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Βάρδιας Εκμεταλλευτή «Ζ»
15.10. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου
15.11. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, για συγκεκριμένο Εκμεταλλευτή.
15.12. Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.
Άρθρο 16. Χρήση ΦΗΜ για Εκπαιδευτικούς σκοπούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Άρθρο 1. Γενικά
1.2. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση
Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
Άρθρο 2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά − Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων.
2.1. Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).
2.2. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων − (ΕΘΕΔ)
2.3. Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ)
2.4. Ειδικά Φορολογικά Δελτία τα οποία εκδίδονται από την ΕΑΦΔΣΣ.
2.5. Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ)
2.6. Δελτίο Συνόψεων − Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ)
2.7. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ».
2.8. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων– (ΔΑΠΦΜΗΣ)
Άρθρο 3. Λογισμικό.
3.1. Λογισμικό εκδότη στοιχείων − Γενικά
3.2. Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης
3.3. Δημιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρονικών Αρχείων στοιχείων.
Άρθρο 4. Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ
4.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ.
4.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης – κωδικοσελίδας.
4.3. Ειδικοί χαρακτήρες – χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης
4.4. Χρήση Γραφικών − Εικόνων.
4.5. Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου και ΠΑΗΨΣ αρχείου δεδομένων
4.6. Αποτύπωση – εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο στοιχείο – Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου.
4.7. Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ
Άρθρο 5. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδομένων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά αρχεία.
Άρθρο 6. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
6.1. Κύριες Λειτουργίες – Βασικά Χαρακτηριστικά
Άρθρο 7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
7.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία
7.3. Μνήμη εργασίας – ασφάλεια δεδομένων
7.4. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (CMOS Error)
7.5. Για την Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη
7.6. Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων
7.7. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.
7.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης
7.9. Διασύνδεση − Επικοινωνία Δεδομένων
7.10. Αποσύνδεση
7.11. Ασφάλεια δεδομένων ΕΑΦΔΣΣ
7.12. Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια
Άρθρο 8. Βιβλιάριο συντήρησης − επισκευών
8.1. Γενικά
8.2. Γενικές επισημάνσεις για το Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών
Άρθρο 9. Παρακολούθηση ΕΑΦΔΣΣ μέσω του συστήματος TAXIS.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 1. Γενικά
Άρθρο 2. Διαδικασίες Μεταβίβασης – Μεταβολής
Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΗΜ) − ΓΕΝΙΚΑ
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ – ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Γ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ
Δ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Ε. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΥ (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Άρθρο 1. Έναρξη ισχύος εφαρμογής διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο 1.
Έναρξη ισχύος εφαρμογής διατάξεων
1.1 Με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1592/17.11.2005) όπως ισχύει.
1.2 Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 229) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους διαφορετικούς τύπους Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.
1.3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ