Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1229/31.12.2012
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία
Αριθμ. ΠΟΛ 1229

(ΦΕΚ Β' 3483/31-12-2012)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222/Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
2. Την υπ’ αριθμ ΠΟΛ.1206/13.11.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (3033/Β΄), «Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών».
3. Το π.δ. 284/88 (128/Α΄) «περί Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (82/Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (75/Α΄) όπως ισχύει,
5. Την υπ’ αριθμ ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (2574/Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποχρέων για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2013, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων για λόγους χρηστής διοίκησης,
8. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 που λήγει την 31−12−2012 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία παρατείνεται έως και την 8−1−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ