Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
Αθήνα 2/01/2012

Αρ. πρωτ.:
ΠΟΛ. 1002

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:....κλπ.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84/Α') ισχύουν αναλόγως και για τους επιτηδευματίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της ΑΥΟΟ 1070576/14.07.2005/Πολ. 1102 (ΦΕΚ 1062/Β') αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. - TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.