Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
Η Κύπρος ως χρηματοοικονομικό κέντρο αποτελεί πόλο έλξης για εταιρείες και επιχειρηματίες παγκοσμίως που επωφελούνται από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει ως κέντρο παροχής ποιοτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Κύπρος προσφέρεται για τη δημιουργία των πιο κάτω Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων:

(α)   Εταιρείες Χαρτοφυλακίου – Holding Companies

(β)   Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Finance Companies

(γ)   Ναυτιλιακές Εταιρείες – Shipping Companies

(δ)   Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών – Administration Companies

(ε)   Εμπορικές Εταιρείες – Trading Companies

(ζ)   Εταιρείες Επενδύσεων – Investments Companies (Shares, Bonds, Options)

(η)   Εταιρείες Αδειών / Δικαιωμάτων – Licencing Companies

(θ)   Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Real Estate Companies

 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η αλματώδης αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλους πλέον τους τομείς της ανθρώπινης ζωής έφεραν την ανάγκη δημιουργίας εταιρειών στην Κύπρο οι οποίες είναι απόλυτα νόμιμες, αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Μία κυπριακή εταιρεία είναι μία πλήρως αναγνωρισμένη εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ. Δεν είναι Offshore εταιρεία.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της εχεμύθειας, με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στην Κύπρο.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την Milgran and Touch αναλαμβάνει την λογιστική σας υποστήριξη στην Κύπρο, ακόμα και αν έχετε κάνει σε άλλη εταιρεία την ίδρυσή της και δεν έχετε ομαλή συνεργασία για την λογιστική σας υποστήριξη, εφόσον πρώτα ελέγξουμε εκτενώς την εταιρεία σας και δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ιδρύσετε τη δική σας Κυπριακή Εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα και δραστηριοποιηθείτε μέσω Κύπρου γρήγορα και με ευελιξία σε όλο τον κόσμο.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ίδρυση Κυπριακής εταιρείας δεν αφορά το σύνολο των Ελληνικών δραστηριοτήτων , αλλά μεγάλο μέρος του. Τέλος , θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν το κόστος σύστασης και διατήρησης της Κυπριακής εταιρείας.

 
Εταιρείες στην Κύπρο 2016

Η Κύπρος ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικογένειας του ευρώ βαδίζει σιγά και σταθερά στην έξοδο από την οικονομική κρίση που γνώρισε τον Μάρτιο του 2013. Η σταθερότητα στην νομοθεσία και κυρίως στο φορολογικό τομέα καθορίσουν ένα κλίμα θετικότητας , ανάπτυξης και κίνητρα εταιρειών να εγκατασταθούν στην Κύπρο είτε συστήνοντας νέα εταιρεία είτε μεταφέροντας την εταιρεία από μία αλλοδαπή χώρα στην Κύπρο. Με την δημιουργία της εταιρείας στην Κύπρο είτε με την μεταφορά της έδρας η κυπριακή εταιρική οντότητα θα επωφελείται των πλεονεκτημάτων της κυπριακής νομοθεσίας. Χώρες όπως η Κύπρος που χρησιμοποιούν το αγγλοσαξονικό νομικό σύστημα δικαίου, βοηθούν στην ολοκλήρωση εταιρικών σχημάτων αφού παρέχουν ανωνυμία στους μετόχους μέσω του εμπιστεύματος (Trust).Το εμπίστευμα ιδρύεται από τον “Εμπιστευματοπάροχο”, τον κάτοχο και ιδιοκτήτη της περιουσίας. Με το εμπίστευμα η περιουσία του εμπιστεύματος κρατείται από ένα ή περισσότερα άτομα, τους “Εμπιστευματοδόχους” στο όνομα και για λογαριασμό των Δικαιούχων, των προσώπων δηλαδή που επωφελούνται από το εμπίστευμα. Οι εμπιστευματοδόχοι είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες τους εμπιστεύματος, οι οποίοι διαχειρίζονται την περιουσία του εμπιστεύματος σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εμπιστεύματος (Trust deed) η οποία υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλόμενων προσώπων.


ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 επιτρέπει στην ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με ένα μέτοχο, μονοπρόσωπη εταιρεία. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα με περισσότερους μετόχους.

Η ίδρυση της εταιρείας απαιτεί:

Α) Την έγκριση ονόματος της εταιρείας Καθορισμός του αντικειμένου της εταιρείας, να σημειωθεί ότι το κυπριακό δίκαιο δίδει την ευχέρεια για διευρυμένο αντικείμενο απασχόλησης της εταιρείας

Β) Ονομαστικό κεφάλαιο και εκδοθέν κεφάλαιο – η εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί με το πιο χαμηλό κεφάλαιο. Το εκδοθέν κεφάλαιο που η εταιρεία θα εκδώσει για κάθε μέτοχο θα πρέπει να καταβληθεί εντός του οικονομικού έτους της ίδρυσης της εταιρείας.

Γ) Διοικητικό Συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαρτίζεται από ένα μόνο άτομο , εφόσον η εταιρεία είναι μονοπροσωπική, και ή με περισσότερα άτομα. Η εταιρεία για να επωφελείται από την όλη φορολογία της Κύπρου θα πρέπει να φαίνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Κύπρο.

Ο χρόνος εγγραφής της εταιρείας είναι μία βδομάδα το μέγιστο μετά την έγκριση ου ονόματος της εταιρείας.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 H Κύπρος, εφαρμόζοντας Ευρωπαϊκή Οδηγία, δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα σε μία αλλοδαπή εταιρεία να μεταφερθεί από την αλλοδαπή δικαιοδοσία στην Κυπριακή.
Είναι πολλές φορές  που μία αλλοδαπή εταιρεία έχει περιουσιακά στοιχεία , ακίνητα, συμβόλαια, δάνεια και ως εκ τούτου η διάλυση της υφιστάμενης εταιρείας και η δημιουργία νέας νομικής οντότητας δημιουργεί μεγάλη , χρονοβόρα διαδικασία και πολυέξοδη.


Η διαδικασία μεταφοράς έδρας επιτρέπει σε μία εταιρεία να διασφαλίσει την ακίνητη περιουσία της , τα δάνεια της , της τυχόν υποθήκες/προοσημειώσεις τους χωρίς να επωμιστούν με άλλα έξοδα και σημαντικά έξοδα.

Η διαδικασία μεταφοράς της αλλοδαπής της εταιρείας έχει διάρκεια μεταξύ των 6 με 12 μήνες.Η εταιρεία μεταφέροντας την έδρα της θα μπορεί αμέσως να εργοδοτήσει προσωπικό και το εν λόγω προσωπικό θα εγγραφεί στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων και στην κυπριακή εφορεία και ως εκ τούτου ο φάκελος του εκάστοτε υπαλλήλου από το εξωτερικό θα μεταφερθεί στην Κύπρο και θα πληρώνει εισφορές και φόρους στην Κύπρο. 

Παρακάτω σας αναλύουμε τις προϋποθέσεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ίδρυσης εταιρείας στην Κύπρο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α.Φ.Τ. ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231