Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
Α.Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 148 Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της ΚεφαλαιαγοράςΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 148

Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς.
 
(ΦΕΚ Α'173/9.10.1967)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:Αρθρο 1.


1. Αί Άνώνυμοι Εταιρίαι, εξαιρέσει τών τραπεζικών, δύνανται νά προέλθουν, έφ' άπαξ είς άναπροσαρμογήν τής έν τω Ισολογισμώ αυτών εμφανιζόμενης αξίας τών ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) καί τών λοιπών παγίων εγκαταστάσεων, εξαιρέσει τών μηχανημάτων. Ή έκ της αναπροσαρμογής προκύπτουσα υπεραξία κεφαλαιοποιείται κατά ποσοστόν τουλάχιστον πεντήκοντα έπί τοίς εκατόν (50%) αυξανομένου αντιστοίχως του μετοχικού κεφαλαίου. Τό ύπόλοιπον τής υπεραξίας έμφανιζόμενον εις είδικόν άποθεματικόν, δύναται νά κεφαλαιοποιηθή μεταγενεστέρως, προκειμένου μεν περί ανωνύμων εταιριών, ών αί μετοχαί δεν είναι είσηγμέναι εις τό Χρηματιστήριον, κατόπιν αποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τά οριζόμενα ύπό του Β.Δ. 174/1963 «περί κωδικοποιήσεως τών διατάξεων του Ν. 2190/1920 είς ένιαίον κείμενον», ώς εκάστοτε ισχύει, προκειμένου δέ περί ανωνύμων εταιριών, ών αί μετοχαί είναι εισηγμέναι εις τό Χρηματιστήριον, κατόπιν αδείας τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικώς ανώνυμοι έταιρίαι, ών αί μετοχαί είναι εισηγμέναι είς τό Χρηματιστήριον, δύναται τό σύνολον ή μέρος τής κατά τον χρόνον τής αναπροσαρμογής προκυπτούσης υπεραξίας νά εμφανίσουν, κατόπιν αδείας τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εις είδικόν άποθεματικόν, δυνάμενον νά κεφαλαιοποιηθή έν όλω ή έν μέρει μεταγενεστέρως, ωσαύτως κατόπιν αδείας τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


2. Ή έκτίμησις τής πραγματικής αξίας τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον περιουσιακών στοιχείων διενεργείται ύπό τής επιτροπής του άρθρου 9 του Β.Δ. 174/1963, ώς εκάστοτε ισχύει, τή αιτήσει τής ενδιαφερόμενης ανωνύμου εταιρίας, υποχρεούμενης τής Επιτροπής όπως εντός τριμήνου άπό τής υποβολής τής αιτήσεως ύποβάλη τήν περί εκτιμήσεως έκθεσίν της.


3. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 εφαρμόζονται, έφ' οσον ή περί εκτιμήσεως αίτησις ύπεβλήθη μέχρι και τής 31 Δεκεμβρίου 1974, εξαιρέσει τών ανωνύμων εταιριών, ών τό συνολικόν υψος τών τραπεζικών δανείων είναι ανώτερων τών πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000), αίτινες δέον όπως υποβάλουν τήν περί εκτιμήσεως αίτησιν μέχρι και τής 31 Δεκεμβρίου 1973.


4. Αι ανώνυμοι έταιρίαι δύναται νά προβούν έν όλω ή έν μέρει εις κεφαλαιοποίησιν τών άποθεματικών αυτών, εξαιρέσει τού τακτικού αποθεματικού και τών ειδικού προορισμού αποθεματικών. Ή κεφαλαιοποίησίς τών άποθεματικών δύναται νά συντελήται εκάστοτε (α) όταν ταύτα ύπερβαίνωσι τό 30% του μετοχικού κεφαλαίου και (β) ανεξαρτήτως ποσού, άνά πενταετίαν άπό τής τελευταίας κεφαλαιοποιήσεως.


5. Κατά τήν κεφαλαιοποίησιν τής υπεραξίας τών ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, ώς και τών άποθεματικών έκδίδονται νέαι μετοχαί, αί όποίαι διανέμονται κατ' άναλογίαν τών μετοχών των εις τούς παλαιούς μετόχους.


6. Ή έκ τής αναπροσαρμογής τής άξιας τών περί ών ή παράγραφος 1 του παρόντος περιουσιακών στοιχείων προκύπτουσα υπεραξία υπόκειται εις φόρον, άνευ εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, ώς άκολούθως:
α) Τών γηπέδων 1%
β) Τών κτιρίων και λοιπών παγίων εγκαταστάσεων 3%.
'Η εταιρία υποχρεούται νά ύποβάλη δήλωσιν έντος δύο μηνών άπό τής δημοσιεύσεως εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής αποφάσεως του Υπουργού Έθνικής Οικονομίας τής έγκρινούσης τήν αυξησιν του μετοχικού κεφαλαίου ή τής εκθέσεως τής επιτροπής του άρθρου 9 του Β.Δ. 174/1963, ώς εκάστοτε ίσχύει, περί εκτιμήσεως τής αξίας τών περιουσιακών στοιχείων. Ό φόρος καταβάλλεται εις εξ ίσας εξαμηνιαίας δόσεις αρχής γενομένης μετά δύο μήνας άπό τής υποβολής τής δηλώσεως.


7. Τά κατά τάς παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά εις ούδένα φόρον ή τέλος, περιλαμβανομένων και τελών χαρτοσήμου, υπόκεινται.


8. Αί διατάξεις τών παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται έπί τών ύπό μορφήν ανωνύμων εταιριών λειτουργουσών κτηματικών επιχειρήσεων.


9. Έν περιπτώσει διαλύσεως τής εταιρίας τόσον ή κεφαλαιοποιηθείσα αξία τών παγίων περιουσιακών στοιχείων, περι ών ή παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, όσον και τά κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δεν λογίζονται φορολογικώς ώς καταβληθέν μετοχικον κεφάλαιον και φορολογούνται κατα τας ισχύουσας διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων κατά περίπτωσιν, εκπιπτόμενων: α) του κατά τήν παράγραφον 6 του παρόντος άρθρου, έπί τής κεφαλαιοποιηθείσης υπεραξίας, καταβληθέντος φόρου και β) τών τυχόν καταβληθέντων κατά τον σχηματισμον τών αποθεματικών φόρων. Ή διάταξις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζεται έν περιπτώσει διαλύσεως τής εταιρίας έπί σκοπώ συγχωνεύσεως ταύτης μετ' άλλης επιχειρήσεως και ιδρύσεως νέας ανωνύμου εταιρίας ή έν περιπτώσει απορροφήσεως. Έφαρμόζονται ομως έν περιπτώσει διαλύσεως και τής εκ τής συγχωνεύσεως προελθούσης ανωνύμου εταιρίας.


10. Ανώνυμοι έταιρίαι άναπροσαρμόσασαι τό μετοχικόν των κεφάλαιον κατά τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύνανται νά προβούν εις μείωσιν αύτού πρός διανομήν εις τους μετόχους προ τής παρελεύσεως δεκαετίας άπό τής αναπροσαρμογής, έκτος έάν ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παράσχη τήν πρός τούτο άδειαν και ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θέλει καταβληθή ό οφειλόμενος φόρος κατά τάς διατάξεις τής παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.


11. Κατά τήν διάλυσιν ανωνύμου εταιρίας, αύξησάσης το μετοχικόν κεφάλαιον της, βάσει τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, τό φορολογικόν βάρος έπί του διανεμομένου καθαρού ενεργητικού φέρουν ισομερώς άπασαι αί μέτοχοι τής διαλυομένης εταιρίας και ουδεμία διάκρισις γίνεται έκ του ότι μέρος τών μετοχών άφορα εις τήν γενομένην αυξησιν του κεφαλαίου διά τής κεφαλαιοποιήσεως τής υπεραξίας παγίων ενεργητικών στοιχείων ή αποθεματικών.


12. Αί ενεργούμεναι ύπό τών εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου ανωνύμων εταιριών αποσβέσεις έπί τής προκυπτούσης υπεραξίας έκ τής αναπροσαρμογής τών παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει τών διατάξεων τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν εκπίπτονται έκ τών ακαθαρίστων εσόδων διά τον προσδιορισμόν του συνολικού καθαρού εισοδήματος βάσει του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3843/1958 «περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων».


13. Τραπεζικαί ανώνυμοι έταιρίαι δύνανται νά προβούν μέχρι τής 31 Ιανουαρίου 1973 εις αναπροσαρμογήν, κατά τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου, τής έν τώ ίσολογισμώ αυτών εμφανιζόμενης άξιας τών γηπέδων, ακινήτων και λοιπών παγίων εγκαταστάσεων, εξαιρέσει τών μηχανημάτων και νά εμφανίσουν, κατόπιν αδείας τής Έπιτροπής Κεφαλαιαγοράς τήν προκύπτουσαν υπεραξίαν έν όλω ή έν μέρει εις είδικόν άποθεματικόν. Τό είδικόν τούτο άποθεματικόν δύναται νά κεφαλαιοποιηθή κατόπιν άδειας τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


14. Αί διατάξεις τών παραγράφων 6 έως 11 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και έπί τής, έκ τής αναπροσαρμογής τής άξιας τών περιουσιακών στοιχείων, υπεραξίας τής αγομένης εις είδικόν άποθεματικόν κατ' έφαρμογήν τής προηγουμένης παραγράφου. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ή προβλεπομένη ύπό τής παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου προθεσμία άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως της αποφάσεως τής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, ώς ούτος έκωδικοποιήθη διά τού Β.Δ. 174/1963, περί εκτιμήσεως τής άξιας τών περιουσιακών στοιχείων.


15. Έν περιπτώσει μή υποβολής τής προβλεπομένης ύπό τής παραγράφου 6 δηλώσεως ή ανακριβούς ή εκπροθέσμου υποβολής τοιαύτης εφαρμόζονται αναλόγως αί διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.Δ. 3323/1955 «περί φορολογίας του εισοδήματος φυσικών προσώπων».


Αρθρο 2.


1. Τό εδάφιον γ της παραγράφου 1 του άοθρου 17 του Ν. 3632/1928, άντικαθίσταται ως έξής:
 «γ. Αί μετοχαί και όμολογίαι ελληνικών ανωνύμων εταιριών εχουσών καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων δραχμών».

2.  Ανώνυμοι εταιρίαι ων αί μετοχαί είναι είσηγμέναι είς τό Χρηματιστήριον κατά τήν δημοσίευσα του παρόντος Νόμου υποχρεούνται όπως έντός τριών (3) έτών από της ενάρξεως ισχύος τούτου προβώσιν εις αύξησιν του μετοχικού του κεφαλαίου μέχρι του ανωτέρω οριζομένου κατωτάτου ορίου.

3. Ή παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 3632/1928, ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 6 παρ. 2 του Α.Ν. 2341/1940, αντικαθίσταται ως έξής:
 α) Τα υπό στοιχείον (α) δημόσια χρεώγραφα εισάγονται εις το Χρηματιστήριον υπό του Γενικου Κυβερνητικου Έπόπτου τή έγγραφη εντολή του Υπουργείου Οικονομικών, τά δε υπό στοιχεία (β-δ) χρεώγραφα εισάγονται δι' αποφάσεως της 'Επιτροπής Χρηματιστηρίου, δημοσιευομένης εις τό Δελτίον 'Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δικαίωμα όπως αίτήσωνται τήν είσαγωγήν τών υπό στοιχεία (β-δ) χρεωγράφων έχουν α) τό Δ.Σ. της ένδιαφερομένης 'Εταιρείας, β) ή μειοψηφία των μετόχων της Εταιρείας εκπροσωπούσα τουλάχιστον τό 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου, και γ) ή 'Επιτροπή Χρηματιστηρίου 'Αξιών, προκειμένου περί χρεωγράφων της κατηγορίας (β) ή χρεωγράφων έφ' ών ήθελε βεβαιωθή ότι διενεργούνται έκτος Χρηματιστηρίου σημαντικαί συναλλαγαί.

4. Ή παράγραφος 4 τού άρθρου 17 του Ν. 3632/1928 αντικαθίσταται, ως άκολούθως:
 «Ή διαγραφή χρεωγράφων εκ του Χρηματιστηρίου δύναται νά γίνη δι' άποφάσεως της 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λαμβανομένης τή αιτήσει ή μετά γνωμοδότησιν της 'Επιτροπής του Χρηματιστηρίου και δημοσιευομένης εις τό Δελτίον 'Ανωνύμων Εταιρειών και 'Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Λόγοι διαγραφής, είναι οι ακόλουθοι:
 α) Μείωσις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κάτω του υπό του εδαφ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 3832/1928, ως τουτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 2 παρ. 1 του παρόντος, οριζομένου κατωτάτου ορίου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ως και ή μή συμμόρφωσις προς τήν επιβαλλομένην ύποχρέοσιν της αυξήσεως του μετοχικού των κεφαλαίου.
 β) Περιορισμός επί μακρόν, κατά τήν κρίσιν της 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χρόνον τών συναλλαγών επί τών τίτλων της 'Εταιρείας.
 γ) Περιορισμός επί μακρόν, κατά τήν κρίσιν της 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χρόνον της διασποράς τών τίτλων.
 δ) Ή μή συμμόρφωσις της 'Εταιρείας προς γενικάς ή ειδικάς αποφάσεις της 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή προς τον Κανονισμόν του Χρηματιστηρίου.

5. ....................


Αρθρο 3.


1. Αι ανώνυμοι εταιρείαι υποχρεούνται να διανέμουν εις μετρητά, κατά έτος εις τους μετόχους ποσοστόν τουλάχιστον τριάκοντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεσαν μόνον του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχήν ανωτέρω του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής των εταιρείας, εφ' όσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέον τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερων από το προκύπτον εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 2190/ 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως ούτως εκωδικοποιήθη δια του β.δ. 174/1963 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του ν. 2190/1920» και ισχύει. Η παρούσα διάταξη ισχύει για ισολογισμούς οι οποίοι κλείνουν από 31.12.1999 και εφεξής.
Το καθαρό κέρδος που απομένει από την αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία τους μετά την αφαίρεση των ζημιών από την ίδια αιτία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού μερίσματος που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.


2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν η γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτήν, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.


3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται έπί τών διανεμομένων κερδών τών προερχομένων έξ ισολογισμών εγκρινομένων ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων άπό της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου και εφεξής.

Αρθρο 4.


1. Δικαίωμα όπως ζητήση άπο τον Πρόεδρον Πρωτοδικών ή 'Εφετών τον έλεγχον της Εταιρείας έχει και ή Έπιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί Εταιρειών των οποίων χρεώγραφα είναι εισηγμένα εις το Χρηματιστήριον, εφαρμοζομένων έν τή περιπτώσει ταύτη των διατάξεων του Ν. 2190 δια τον υπό της 'Επιτροπής του Χρηματιστηρίου ζητούμενον ελεγχον.

2. Έταιρείαι, των όποιων χρεώγραφα είναι εισηγμένα είς το Χρηματιστήριον υποχρεούνται όπως διά τον ελεγχόν των αιτώνται τό όρισμόν 'Ορκωτού Λογιστού συμπληρουμένου του άρθρου 36, παραγρ. 1 του Ν. 2190/1920, ως ούτος έκωδικοποιήθη.

3. ....................

4. Πρόεδροι, μέλη του Δ.Σ., Διευθυνταί έν γένει ως και υπεύθυνοι υπάλληλοι ανωνύμων εταιρειών καταδικαζόμενοι δυνάμει των διατάξεων της προηγουμένης παραγοάφου, του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3746/1957 ως και του Ν. 2190/1920 ως ούτος έκωδικοποιήθη δεν δύναται εις το μέλλον νά μετέχωσι διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή νά διορίζωνται Γενικοί Διευθυνταί αυτών. Οι αποδεχόμενοι διορισμόν κατά παράβαση της διατάξεως ταύτης τιμωρούνται διά φυλακίσεως τουλάχιστον ένος έτους.
 
Αρθρο 5.


Τό άρθρον 3 του Ν. 2190/1920 ως έκωδικοποιήθη, άντικαθίσταται ως εξής:
 «1. 'Επιτρέπεται, ίνα διά διατάξεων του καταστατικού, ορίζηται προνόμιον ύπερ μετοχών. Τό προνόμιον τούτο συνίσταται εις απόληψιν προ των κοινών μετοχών του κατά τό άρθρο 45 πρώτου μερίσματος και εις την προνομιακήν άπόδοσιν του καταβληθέντος υπό των κατόχων προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Ωσαύτως επιτρέπεται οπως ορισθεί, ότι εν περιπτώσει μή διανομής μερίσματος κατά μίαν ή πλείονας χρήσεις, το προνόμιον άφορά είς προνομιακήν καταβολήν μερισμάτων και διά τάς χρήσεις, καθ' ας δεν ιγένετο διανομή μερίσματος.
 2. Αι προνομιούχοι μετοχαί δύναται νά ορίζηται οτι έχουσι σταθερόν μέρισμα ή οτι συμμετέχουσιν εν όλω ή εν μέρει εις τά κέρδη της επιχειρήσεως
 3. Αι προνομιούχοι μετοχαί μετά ψήφου δύναται νά εκδόθώσι και ώς μετατρέψιμοι εις κοινάς μετοχάς, οπότε ορίζεται και ό χρόνος της μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται υπό του προνομιούχου μετόχου ατομικώς διά δηλώσεώς του, ισχύει δε, ή μετατροπή από της επομένης, της καθ' ην ησκήθη, εταιρικής χρήσεως.
 4. Αι προνομιούχοι μετοχαί δύναται νά έκδοθούν και άνευ δικαιώματος ψήφου, όπότε έκτος τών ώς άνω προνομίων επιτρέπεται ό καθορισμός υπέρ αυτών και δικαιώματος άπολήψεως ώρισμένου τόκου έν ανυπαρξία κερδών ή μή επάρκεια τούτων.
Διά τήν φορολογικήν μεταχείρισιν του, έκ τών τοιούτων τόκων, εισοδήματος τών προνομιούχων μετοχών, εφαρμόζονται τά έν άρθρω 10 του παρόντος Α.Ν. περί μερισμάτων οριζόμενα.
 Προκειμένου περί προνομιούχων ονομαστικών μετοχών άνευ ψήφου, αναλαμβανομένων αρχικώς υπό της ΕΤΒΑ ή του Δημοσίου, ό καθορισμός υπέρ αύτών άπολήψεως ώρι­σμένου τόκου δύναται νά γίνη κατ' άποκλεισμόν της συμ­μετοχής εις τά κέρδη έπί χρόνον όριζόμενον κατά την εκδοσιν αύτών.
 5. Κατάργησις ή περιορισμός προνομίου επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως, λαμβανομένης έν ιδιαιτέρα συνελεύσει έκείνων, τών προνομιούχων μετόχων, εις ους άφορά τό προνόμιον διά πλειοψηφίας τών 3/4 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Διά τή, σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, την συμμετοχήν εις αυτήν, την παροχήν πληροφοριών την ψηφοφορίαν, ως και την άκύρωσιν τών αποφάσεων αύτης εφαρμόζονται, άναλόγως αί περί Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων σχετικαί διατάξεις.
 6. Αι κατά τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων εκδιδόμεναι προνομιούχοι μετοχαί δέον νά διακρίνωνται σαφώς άπο τών κοινών μετοχών και νά άναγράφωσι διά μεγάλων στοιχείων επί της προσθίας αύτών όψεως τάς λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή» ως και τά κύρια χαρακτηριστικά αύτών π.χ. «μετατρέψιμος», «μετά ή άνευ ψήφου» κλπ., έπί δέ της όπισθίας όψεως τήν έκτασιν και τους ορούς του παρεχομένου προνομίου.
 7. Δεν θεωρούνται προνόμια, έν τή έννοια ταυ παρόντος άρθρου, αί παρεχόμεναι κατά έκδόσεις νέων μετοχών προτιμήσεις αναλήψεως αύτών, έν όλω ή έν μέρει υπό τών κατά τήν έποχήν της εκδόσεως παλαιών μετόχων ή υπαλλήλων έν γένει της 'Εταιρείας.
 8. Διά διατάξεων του καταστατικού δύναται νά έπιτραπή ή έκδοσις δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, τών όποιων ή μεταβίβασις εξαρτάται άπό τήν έγκρισιν της εταιρείας. Τήν έγκρισιν παρέχει τό Διοικητικόν Συμβούλιον ή ή Γενική Συνέλευσις κατά τά υπό του καταστατικού οριζόμενα. Τό κατασταιτικόν δύναται νά ορίση τους λόγους δι' ους έπιτρέπεται ή άρνησις της εγκρίσεως».
Αρθρο 6.


Εις τον Ν. 2190/1920, ως ούτος έκωδικοποιήθη, προστίθεται άρθρον 3β έχον ως εξής:
  «Έπιτρέπεται όπως, κατά τήν έκδοσιν ομολογιακού δανείου, άποφασιζομένην κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190, χορηγήται εις τους ομολογιούχους δικαίωμα προς άπόληψιν, πέραν του τόκου και ώρισμένου ποσοστού έπί τών κερδών τών υπολειπομένων μετά τήν άπόληψιν του κατά τό άρθρον 45 πρώτου μερίσματος υπό τών προνομιούχων και κοινών μετοχών ή προς λήψιν άλλης τινός προσθέτου παροχής εξαρτωμένης έκ του υψους της παραγωγής ή του έν γένει έπιπέδου δραστηριότητος της εταιρείας.
 Αί πέραν του τόκου παροχαί λογίζονται φορολογικώς ως μέρισμα.»
Αρθρο 7.


Εις τό άρθρον 8α του Ν. 2190/1920, ως ούτος έκωδικοποιήθη, προστίθεται 5η παράγραφος έχουσα ως έξής:
 «Διά τήν διά δημοσίας έγγραφής κάλυψιν έταιρικου κεφαλαίου ή σύναψιν ομολογιακού δανείου απαιτείται ή παροχή άδειας υπό της 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή όποια εγκρίνει και το επιτόκιον εις τήν περίπτωσιν τών ομολογιακών δανείων».
Αρθρο 8.


Είς τον Ν. 2190/1920, ως έκωδικοποιήθη, προστίθεται άρθρον 3γ έχον ως έξής:

«1.Επιτρέπεται ή υπό 'Ανωνύμου 'Εταιρείας έκδοσις όμολογιακου Δανείου ήσφαλισμένου έν τω συνόλω μετά τών τόκων του δι' ύποθήκης έπί ενός ή πλειόνων ακινήτων της οφειλετιθείς ή τρίτου τινός.
2.Διά τήν εκδοσιν τοιούτου δανείου απαιτείται άδεια της Έπιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ήτις κρίνει τήν έπάρκειαν της παρεχομένης ασφαλείας. Προς τουτο ή προτιθεμένη τήν έκδοσης τούτου δανείου Εταιρεία υποβάλλε τή ως άνω Έπιτροπή αιτησιν άναφέρουσαν τό ποσόν, του δανείου, τον αριθμόν τών ομολογιών, τον χρόνον εξοφλήσεως, τον τόκον και τον «εκπρόσωπον τών όμολογιούχων», οίος δύναται νά είναι μόνον Τράπεζα ως και πιστοποιητικών του 'Υποθηκοφυλακείου συνοδευόμενον υπό εγγράφου βεβαιώσεως του νομίμου εκπροσώπου της 'Εταιρείας ότι τό εις ύποθήκην προσφερόμενου άκίνητον ανήκει κατά πλήρη κυριότητα εις μόνην τήν αίτούσαν ή τον προσφέροντα τήν ύποθήκην τρίτον και ότι είναι έλεύθερον βάρους κατασχέσεως ή διεκδικήσεως ή άναφέρουσαν διά τυχόν υφιστάμενα έπ' αύτού ύποθηκικά βάρη. Ή άδεια της 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περιέχουσα πάντα τά στο δια ταυτα, αποτελεί τον τίτλον εγγραφής της υποθήκης. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα τών εμμίσθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων διά τήν προς άσφάλειαν του εκδιδομένου κατά τα άνωτέρω ομολογιακού δανείου έγγραφήν υποθήκη.  Δεν δύναται νά υπερβώσι τό ποσόν τών δραχμών 3.000. Διά την εγγραφήν ή διαγραφήν της υποθήκης ούδεμία κράτησις υπέρ οιουδήποτε τρίτου ενεργείται.
3.Ή εκδίδουσα τό δάνειον εταιρεία δημοσιεύει είς δύο τουλάχιστον ημερησίας εφημερίδας πρόγραμμα του δάνειου μνημονεύον τούς έγκριθέντας ορούς αύτου, τήν προς τουτο άδειαν της 'Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον έκπρόσωπον τών ομολογιούχων, τήν διά τό συνολικον ποσόν του δανείου καί τούς τοκους αυτού έγγραφήν της υποθήκης δι' άναφοράς τού πιστοποιητικού του Ύποθηκοφύλακος, τήν ύπαρξιν ή μή ύποθηκικών βαρών και τήν σειράν εγγραφής της υποθήκης.
4.Αί εκ του δανείου υποθηκικαί αξιώσεις τών ομολογιούχων ασκούνται άποκλειστικώς υπό του εκπροσώπου αυτών. Ή είσπραξις της ονομαστικής άξιας της ομολογίας κατά τήν ληξην της, και τών τοκομεριδίων ενεργούνται υπό τών κομιστών τούτων.
5.Ή 'Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται νά ορίση έτερον «εκπρόσωπον ομολογιούχων» αν ό υπάρχων παραιτηθή, έκλειψη ή άνακληθή υπό του Προέδρου τών Πρωτοδικών, κατά τήν διαδικασίαν του άρθρου 634 κ.έ. της Π.Δ., δικαιούτε δε να ανακαλέσει ή ιδία τον οπωσδήποτε ορισθέντα, έπί τή αιτήσει ομολογιούχων εκπροσωπούντων τό 1/10 του ολου ομολογιακού δανείου, αν συντρέχωσι σοβαροί λόγοι. Ή ως άνω άπόφασις του Προέδρου ή της Επιτροπής Κειφαλαιαγοράς σημειούται είς τό περιθώριον της πράξεως έγγραφης της έν παρ. 1 του παρόντος ύποθήκης, τή αιτησει οιουδήποτε έχοντος έννομον συμφέρον, άπό της σημειώσεως δε τάυτης ισχύει ως προς τούς ομολογιούχους και τήν εταιρείαν.
6.Ό εκπρόσωπος τών ομολογιούχων εύθυνεται έναντι τούτο δια δόλον και πάσαν άμέλειαν.
7.Ή ύποθήκη διαγράφεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρεχομένης επί τή βεβαιώσει εταιρείας και των εκπροσώπων τών ομολογιούχων ότι εξωφλήθη ολοσχερώς τό κεφάλαιον και οι τόκοι ή ότι παν οφειλόμενον ποσόν έκ κεφαλαίου και τόκων κατετέθη εις το ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ύπερ τών ομολογιούχων. Ή ολική εξόφλησις γίνεται μόνον έπί τή προσαγωγή του τίτλου της ομολογίας. Εις περίπτωσιν μή πραγματοποιήσεως δανείου, ή ύποθήκη διαγράφεται επί όμοια βεβαιώση εταιρείας του εκπροσώπου τών ομολογιούχων ότι επεστράφησαν τά καταβληθέντα ποσά ή ότι κατετέθησαν ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ύπέρ τών καταβαλόντων.
8.Όπου κατα τας κειμένας διατάξεις απαιτείται ή έγγραφή του όνόματος του δανειστού, νοείται διά τήν εφαρμογήν του παρόντος το όνοματεπώνυμον του εκπροσώπου τών ομολογιούχων ό ακριβής προσδιορισμός του ομολογιακού δανείου.»

Αρθρο 9.


Οι πιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να εκδίδουν και να χορηγούν στους καταθέτες τίτλο στον κομιστή, ο οποίος είναι μεταβιβάσιμος και διαπραγματεύσιμος και στο χρηματιστήριο.
Τα σχετικά με την έκδοση των παραπάνω τίτλων στον κομιστή, το ύψος ποσού στο οποίο μπορούν αυτοί να εκδοθούν, η διάρκεια, το επιτόκιο καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι τίτλοι αυτοί καθώς και οι τόκοι τους απαλλάσσονται από κάθε είδους φορολογική επιβάρυνση.

Αρθρο 10. Ειδικαί διατάξεις


1. ....................2. ....................3. ....................4. Τά κέρδη τών πάσης φύσεως φυσικών και νομικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών τών τηρούντων λογιστικά βιβλία Δ' Κατηγορίας του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων του από 27.4.1956 Β.Δ. «περί Κ.Φ.Σ. ώς έτροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως», τά προκύπτοντα έκ τής πωλήσεως είς τιμήν άνωτέραν τής τιμής κτήσεως (ύπεραξία) χρεωγράφων, απαλλάσσονται τής φορολογίας εισοδήματος.
Η απαλλαγή των κερδών παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση χρεωγράφων. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα αυτής και φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. Αν σε μία διαχειριστική χρήση προκύψει ζημία από πώληση χρεωγράφων, το τυχόν υπόλοιπο της ζημίας που απομένει μετά το συμψηφισμό με τα εμφανιζόμενα στο ειδικό αποθεματικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζημίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από πώληση χρεωγράφων.
Τά κέρδη τά προερχόμενα έκ τής αγοραπωλησίας χρεογράφων, πλην τής περιπτώσεως τής προβλεπομένης ύπό του πρώτου εδαφίου τής παρούσης παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.
Αί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου έχουσιν έφαρμογήν καί έπί τής περιπτώσεως τής παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος Α. Ν. τής συνολικής ονομαστικής άξιας, τών λαμβανομένων ύπό τών μετόχων νέων μετοχών, αγομένης είς πίστωσιν λογαριασμού ειδικού αποθεματικού.5. Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν είς τά διανεμόμενα κέρδη ανωνύμου εταιρείας περιλαμβάνονται καί μερίσματα προερχόμενα άπό άνώνυμον έταιρείαν έχουσαν ανωνύμους μετοχάς μή εισηγμένας είς τό Χρηματιστήριον, έκ του αποδιδομένου εις τό Δημόσιον φόρου εκπίπτεται ό παρακρατηθείς φόρος διά τά μερίσματα ταύτα, μέχρις όμως του ποσού του αναλογούντος φόρου διά τά διανεμόμενα κέρδη τά προερχόμενα έκ τών ανωτέρω μερισμάτων. Προς έξεύρεσιν του αναλογούντος φόρου, ό έπί του συνολικού ποσού τών διανεμομένων κερδών φόρος μερίζεται αναλόγως του ποσού τών διανεμομένων μερισμάτων τών προερχομένων άπό ανωνύμους μετοχάς μή εισηγμένας είς τό Χρηματιστήριον καί έκ λοιπών διανεμομένων κερδών. Ο τυχόν έπί πλέον παρακρατηθείς φόρος διά τά μερίσματα ταύτα δέν επιστρέφεται ουδέ συμψηφίζεται μέ όφειλόμενον φόρον έκ διανεμομένων ή μή κερδών τής ανωνύμου εταιρείας, ουδέ αποτελεί δαπάνην τής επιχειρήσεως έκπιπτόμενην έκ τών κερδών αυτής.

Αρθρο 11.


1. 'Απαλλάσσεται του συμπληρωματικού φόρου 3% το σύνολον του εισοδήματος εκ μερισμάτων, τροποποιουμένης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/1955.

2. ....................


3. Έπί μετατροπής ομολογιών ή προνομιούχων μετοχών ανωνύμου εταιρείας εις κοινάς μετοχάς, ως και έπι αντικαταστάσεως τών τίτλων τών μετοχών και ομολογιών λόγω (α) αυξήσεως ή μειώσεως του άριθμου τών μετοχών ή ομολογιών δι' αναλόγου περιορισμού ή αυξήσεως της ονομαστικής άξιας εκάστης τούτων, (β) μετατροπής ονομαστικών είς άνωνύμους μετοχάς και άντιστρόφως, ουδείς φόρος ή τέλος χαρτοσήμου ή οιονδήποτε άλλο τέλος, δικαίωμα ή εισφορά επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου.

4. Απαλλάσσονται τών τελών χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιωμάτων, ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ τού Δημοσίου ή τρίτων, τροποποιουμένων τών άρθρων 15 και 47 του Κωδικός Τελών Χαρτοσήμου:
α) Τά καταστατικά τών παντός είδους ανωνύμων εταιρειών μετά τών έν αυτοίς περιεχομένων παρεπομένων συμβάσεων (αναδοχή χρέους κλπ.) καί πάσα πράξις σχετική πρός τήν αυξησιν του κεφαλαίου αυτών, β) αί δι' οιονδήποτε λόγον τροποποιήσεις τών καταστατικών τών ανωνύμων εταιρειών, γ) αί πράξεις ανωνύμων εταιρειών περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, δ) οί προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ώς καί οί οριστικοί οί εκδιδόμενοι εις άντικατάστασιν προσωρινών ανεξαρτήτως χρόνου εκδόσεως τούτων οιουδήποτε είδους μετόχων ανωνύμων εταιρειών, οί τίτλοι, αί εκδιδόμενοι είς άντικατάστασιν άλλων έξ οιασδήποτε αιτίας, ώς καί οί τίτλοι παντός είδους ομολογιών, ε) οί ιδρυτικοί τίτλοι, στ) ή έξόφλησις μερισμάτων καί άλλων ώφελειών παντός είδους μετοχικών τίτλων, ιδρυτών τοιούτων, ώς καί τόκων καί λοιπών ωφελειών έξ ομολογιών ανωνύμων εταιρειών, ζ) ή μεταβίβασις μετοχών, ιδρυτικών τίτλων και ομολογιών έν γένει, η) Ή διανομή κερδών ύπό πάσης μορφής Έταιριών καί κοινοπραξιών, έφ' όσον οί εταίροι ή οί κοινοπρακτούντες είναι άποκλειστικώς καί μόνον Ανώνυμοι  Έταιρίαι.


Αρθρο 12.


1. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», η οποία αποτελείται από έντεκα μέλη και τον πρόεδρο της. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω. Εφ' όσον το ορίζει η υπουργική απόφαση, ο πρόεδρος παρέχει τις υπηρεσίες του κατά πλήρη απασχόληση.
Μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διορίζονται: α) τρεις υπάλληλοι βαθμού Α κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου, αντίστοιχα, β) ένα μέλος που υποδεικνύει η Τράπεζα της Ελλάδος, γ) δύο μέλη επιλεγόμενα μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύουν οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες και οι ελληνικές τράπεζες επενδύσεων, αντίστοιχα, δ) ένα μέλος υποδεικνυόμενο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και ε) τέσσερα μέλη υποδεικνυόμενα από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αντίστοιχα.
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας διορίζει από τα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον αντιπρόεδρο. Διορίζει επίσης το γραμματέα και βοηθό γραμματέα της Επιτροπής, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.2. Ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πέραν τών έν τοίς άρθροις 1, 2, 4, 7, 8 και 9 του παρόντος οριζομένων αρμοδιοτήτων της:
α) Αποφαίνεται επί τής εκδόσεως ομολογιακού δανείου μετά τίνός ή συνδυασμού τών κατά τά άρθρα 2 και 3 του Ν.Δ. 3746/1957 «περί ασφαλιστικών ρητρών, φορολογικών απαλλαγών και άλλων τινών διευκολύνσεων είς ομολογιακά δάνεια ή προνομιούχους μετοχάς έκδιδομένας διά παραγωγικούς σκοπούς» ρητρών και όρων, ώς καί έπί τής έκδόσεως ομολογιακού δανείου ή προνομιούχων μετοχών μεθ' όλων τών κατά τό άρθρον 4 του ώς άνω Ν. Δ/τος φορολογικών απαλλαγών.
β) Παρέχει τήν υπό του άρθρου 8α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών» προβλεπομένην άδείαν, προκειμένου περί καλύψεως εταιρικού κεφαλαίου ή ομολογιακού δανείου ανωνύμου εταιρείας διά δημοσίας εγγραφής.
γ) Γνωμοδοτεί πρός τήν Νομισματικήν Έπιτροπήν και άλλας αρμοδίας αρχάς, τή αιτήσει των ή οίκοθεν, έπί τής απορροφητικής ικανότητος τής αγοράς κεφαλαίων και έπί θεμάτων συνδεομένων μέ τήν όργάνωσιν και λειτουργίαν του Χρηματιστηρίου Αξιών και τής Κεφαλαιαγοράς έν γένει.3. Έργον ωσαύτως τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι ή μελέτη και εισήγησις διά τήν θέσπισιν μηχανισμού παρεμβάσεως προς άμβλυνσιν αποτόμων διακυμάνσεων τών τιμών τών χρηματιστηριακών τίτλων.


4. Ανώνυμοι Έταιρείαι τών οποίων χρεώγραφα είναι εισηγμένα εις τό Χρηματιστήριον, ώς και οί διοικούντες αύτάς, υποχρεούνται όπως παρέχωσιν είς τήν Έπιτροπήν Κεφαλαιαγοράς οιανδήποτε πληροφορίαν ήθελεν αύτη ζητήσει σχετικώς μέ τήν οίκονομικήν θεσιν τής Εταιρείας, τήν έταιρικήν διαχείρισιν και τήν κατανομήν τών μετοχών.


5. Τά τής εσωτερικής οργανώσεως τών εργασιών και τής λειτουργίας τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζονται διά Κανονισμού αυτής, εγκρινομένου ύπό του Ύπουργού Εμπορίου και δημοσιευομένου είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.


6. Ή συσταθείσα παρά τώ Ύπουργείω Συντονισμού Ύπηρεσία Κεφαλαιαγοράς διατηρείται παρ' αύτώ. Τά τής οργανώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων αυτής ρυθμίζονται διά Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τή προτάσει του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού.


7. Οι αμοιβές του προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του βοηθού γραμματέα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη.


8. Όπου έν τή κειμένη νομοθεσία αναφέρεται το Συμβούλιον του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3746/1957 νοείται εφεξής ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αρθρο 13.


Αί διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. Δ. 3746/1957 ίσχύουσιν αναλόγως και ως προς τας, διά του παρόντος Α. Ν. θεσπιθείσας νέας αρμοδιότητας της κατά άρθρον 12 αυτού, συσταθείσης Έπιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αρθρο 14.


Πάσα διάταξις άντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον, ούτινος ή ισχύς άρχεται από της είς τήν 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως, καταργείται.

Έν Άθήναις τή 4 'Οκτωβρίου 1967
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
 
το υπουργικον συμβουλιον

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΣ, ΛΕΩΝ. ΡΟΖΑΚΗΣ, ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜ Π ΟΚΙΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΙΩΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ, ΕΥΣΤΑΘ. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΑΘ. ΑΘΑΝΑ­ΣΙΟΥ, ΑΛΕΞ. ΛΕΚΚΑΣ, ΙΩΑΝ. ΡΟΔΙΝΟΣ-ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
 
Εθεωρήθη και ετέθη ή μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
 
Έν Άθήναις τή 5 'Οκτωβρίου 1967
 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231