Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1107/11.5.2011
Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ

Αθήνα, 11.5.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’-Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπιλιούρη Ευρυδίκη
Τηλέφωνο : 210 3640870
FΑΧ : 210 3390882

ΠΟΛ 1107

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και αφορούν την εφαρμογή των υποχρεώσεων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, και με σκοπό την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων αλλά και την διευκόλυνση των διαδικασιών, και μετά από συνεργασία με την Ομάδα TAXIS ΚΒΣ, παρέχουμε με την παρούσα τις ακόλουθες οδηγίες συμπληρωματικά των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1096/21.6.2010:

1. Απαλλαγή του ιδιοκτήτη - μη εκμεταλλευτή - ΤΑΞΙ από την υποχρέωση δήλωσης στη ΔΟΥ της αγοράς νέας ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου ή νέας φορολογικής μνήμης.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας τόσο σε επίπεδο ΔΟΥ όσο και σε επίπεδο επιτηδευματία, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια μίσθωσης της άδειας ΕΔΧ σε τρίτον με σκοπό την εκμετάλλευσή της, απαιτείται η αγορά νέας ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου ή νέας φορολογικής μνήμης, τότε υπόχρεοι για την ανωτέρω δήλωση στη ΔΟΥ είναι μόνο οι εκμεταλλευτές του ΕΔΧ, δηλαδή μόνο όσοι κατέχουν θέση εκμεταλλευτή στη φορολογική μνήμη της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

Η διαδικασία μεταβολής των στοιχείων στην νέα μνήμη θα γίνεται απευθείας στους εκμεταλλευτές (ιδιοκτήτες ή μισθωτές), ως ακολούθως:

1.1.Υποχρεώσεις πωλητή-εξουσιοδοτημένου τεχνικού:

1.1.1. O πωλητής της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου ή της νέας μνήμης, εκδίδει ξεχωριστό Τιμολόγιο-ΔΑ για κάθε υπόχρεο, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός.

Στο περιεχόμενο κάθε Τιμολογίου-ΔΑ, θα αναγράφονται ως πληροφοριακά στοιχεία τα ακόλουθα:

- Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

- Τα στοιχεία όλων των ενεργών εκμεταλλευτών (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ/ΔΟΥ φορολογίας, το ποσοστό παραχώρησης χρήσης και η θέση που καταλαμβάνει στη μνήμη).

Εναλλακτικά, αντί της αναγραφής των ανωτέρω πληροφοριακών στοιχείων στο τιμολόγιο, μπορεί να συντάσσεται ιδιαίτερο έγγραφο (κατάσταση) με τα ως άνω στοιχεία και ρητή αναφορά στα στοιχεία ταυτότητας του τιμολογίου (αύξων αριθμός, σειρά, ημερομηνία έκδοσης κλπ), το οποίο και θα επισυνάπτεται στο τιμολόγιο πώλησης.

1.1.2. Η τοποθέτηση των λεκτικών στοιχείων στη νέα φορολογική μνήμη θα γίνεται απευθείας στους εκμεταλλευτές, (χωρίς καταχώρηση των στοιχείων των ιδιοκτητών) με την προσκόμιση του αρχικού ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

Ομοίως, η έκδοση και θεώρηση νέου ΒΣΕ θα γίνεται απευθείας στους εκμεταλλευτές.

1.1.3. Εν συνεχεία ένα αντίγραφο του τιμολογίου-ΔΑ ή του τιμολογίου-ΔΑ με την επισυναπτόμενη κατάσταση θα παραδίδεται σε κάθε εκμεταλλευτή προκειμένου να το προσκομίσει στη ΔΟΥ του μέσα στη νόμιμη προθεσμία των 15 ημερών και ένα αντίγραφο με την ένδειξη «Για τη ΔΟΥ του αγοραστή» θα αποστέλλεται από τον πωλητή μέσα στην ίδια προθεσμία, στις ΔΟΥ όλων των εκμεταλλευτών κατ’ αντιστοιχία της απλοποιημένης διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο Β της ΠΟΛ.1196/13.10.1999, δηλαδή πρώτα με FAX κι έπειτα μέσω ταχυδρομείου.

Διευκρινίζεται ότι μόνο αν ο ιδιοκτήτης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου είναι ταυτόχρονα και εκμεταλλευτής, το τιμολόγιο θα αποστέλλεται και στη δική του ΔΟΥ.

1.2.Υποχρεώσεις εκμεταλλευτών-οδηγών ΤΑΞΙ


Υπόχρεοι για την ανωτέρω διαδικασία δήλωσης της αγοράς νέας ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου ή νέας μνήμης, καθώς και της θεώρησης του Βιβλιαρίου Συντήρησης μέσα στην νόμιμη προθεσμία των 15 ημερών, είναι οι εκμεταλλευτές κι όχι οι ιδιοκτήτες, εκτός της περίπτωσης που ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα και εκμεταλλευτής. Κατ’ επέκταση και η θεώρηση του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών θα γίνεται απευθείας στο όνομα κάθε εκμεταλλευτή.

Προαπαιτούμενο για την θεώρηση του νέου Βιβλιαρίου Συντήρησης είναι η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στη ΔΟΥ φορολογίας του ενός εκ των ιδιοκτητών ή των μέχρι την συγκεκριμένη στιγμή εκμεταλλευτών, με την οποία θα ορίζεται υπεύθυνος για την υποχρέωση φύλαξης της παλαιάς ΑΔΗΜΕ ή μνήμης. Φωτοαντίγραφο της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης θα προσκομίζεται και από κάθε συνεκμεταλλευτή στη ΔΟΥ του κατά το χρόνο θεώρησης του Βιβλιαρίου Συντήρησης.

1.3. Χρόνος εφαρμογής

Για την ομαλή εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στις παρ. 1.1 και 1.2 της παρούσας, και την προετοιμασία τόσο των ΔΟΥ όσο και της αγοράς, τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2011.

2. Ημερομηνία έναρξης ή λήξης της δήλωσης παραχώρησης χρήσης της μίσθωσης όσον αφορά την ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

2.1. Ημερομηνία καταχώρησης της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου κατά την έναρξη της παραχώρησης χρήσης

Επειδή κατά την διαδικασία παραχώρησης εκμετάλλευσης άδειας ΕΔΧ προκύπτουν πολλές διαφορετικές ημερομηνίες (ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, ημερομηνία κατάθεσής του στην αρμόδια ΔΟΥ κλπ), για λόγους άρσης αμφισβητήσεων, η δεκαπενθήμερη προθεσμία δήλωσης έναρξης της παραχώρησης ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου στη ΔΟΥ, θα αρχίζει από την ημερομηνία τοποθέτησης των στοιχείων των εκμεταλλευτών στην φορολογική μνήμη από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και έκδοσης του πρώτου δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» μετά την ανωτέρω τοποθέτηση.

2.2. Ημερομηνία καταχώρησης της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου κατά την λήξη της παραχώρησης χρήσης.

Στην περίπτωση λήξης της παραχώρησης εκμετάλλευσης του ΕΔΧ, για οποιαδήποτε λόγο, θα λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία μεταβολής για την δεκαπενθήμερη προθεσμία, τόσο στην καταχώρηση της δήλωσης παύσης του εκμεταλλευτή, όσο και στην καταχώρηση της δήλωσης έναρξης του ιδιοκτήτη, η ημερομηνία μεταβολής των στοιχείων στην φορολογική μνήμη από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2.3. Επισημαίνεται δε, ότι αν αν οι ανωτέρω μεταβολές στη ΔΟΥ δεν δηλωθούν από κάθε αντισυμβαλλόμενο (ιδιοκτήτη και εκμεταλλευτή), εντός της νόμιμης προθεσμίας των 15 ημερών, θα επιβάλλονται αναλόγως τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

3. Διαδικασία διακοπής παραχώρησης χρήσης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Διακοπή – παύση παραχώρησης χρήσης (μονομερώς) από τον εκμεταλλευτή.

3.1.1. Ο εκμεταλλευτής-οδηγός προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό δικαιολογητικό με το οποίο αποδεικνύει ότι ο ιδιοκτήτης είναι ενήμερος της επικείμενης διακοπής (πχ. υπεύθυνη δήλωση, συμφωνητικό παύσης μίσθωσης, εξώδικη δήλωση κλπ) προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων του λεκτικού από την θέση μνήμης που καταλάμβανε.

Στη συνέχεια δηλώνει στη ΔΟΥ φορολογίας του την μεταβολή παύσης της μίσθωσης, με την χρήση του κωδικού 14 «Παραχώρηση Χρήσης», προσκομίζοντας μεταξύ άλλων και το ανωτέρω νόμιμο δικαιολογητικό ενημέρωσης του ιδιοκτήτη του ΕΔΧ.

3.1.2. Ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια δηλώνει στη ΔΟΥ του την μεταβολή έναρξης της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου με την χρήση του κωδικού 30 «Μεταβολή ποσοστού ΕΔΧ».

3.2.Διακοπή – παύση παραχώρησης χρήσης (μονομερώς) από τον ιδιοκτήτη.

3.2.1. Ο ιδιοκτήτης προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό δικαιολογητικό με το οποίο αποδεικνύει ότι ο εκμεταλλευτής είναι ενήμερος της επικείμενης διακοπής (πχ. εξώδικη δήλωση, δικαστική απόφαση κλπ) προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων του λεκτικού από την θέση μνήμης που καταλάμβανε ο εκμεταλλευτής.

3.2.2. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης δηλώνει την αλλαγή στη ΔΟΥ φορολογίας του η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει στην ΔΟΥ του εκμεταλλευτή - οδηγού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατ’ αντιστοιχία της διαδικασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 5 της ΠΟΛ.1096/21.6.2010. Ακολούθως η ΔΟΥ του εκμεταλλευτή δηλώνει την μεταβολή παύσης της μίσθωσης με την χρήση του κωδικού 39 «Παραχώρηση Χρήσης Ταξιμέτρου χωρίς Β2».

3.3. Στις περιπτώσεις που ο εκμεταλλευτής-οδηγός εγκαταλείψει το μίσθιο (ΤΑΞΙ) και δεν προσέλθει στη ΔΟΥ του για τις ανωτέρω ενέργειες τότε η δήλωση μεταβολής μπορεί να γίνει μονομερώς από τον ιδιοκτήτη στη ΔΟΥ του δηλαδή να δηλώσει την μεταβολή παύσης της μίσθωσης με την χρήση του κωδικού 39 «Παραχώρηση Χρήσης Ταξιμέτρου χωρίς Β2» αφού προηγουμένως έχει κάνει ο ίδιος τις ενέργειες που περιγράφονται στην 3.1.1.

Στη περίπτωση που η μεταβολή δεν δηλωθεί από τον εκμεταλλευτή-οδηγό εντός της νόμιμης προθεσμίας των 15 ημερών, τότε η ΔΟΥ του επιβάλλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

4. Δυνατότητα τήρησης του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου εκτός του οχήματος.


Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α), το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών, ακολουθεί τη φορολογική ταμειακή μηχανή και επιδεικνύεται άμεσα σε κάθε φορολογικό έλεγχο.

Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών άσκησης της υπόψη δραστηριότητας, μπορεί το ΒΣΕ να μην βρίσκεται στο χώρο του οχήματος, χωρίς αυτό να θεωρείται παράβαση, με την προϋπόθεση ότι το ΒΣΕ δύναται να επιδειχθεί, εφόσον ζητηθεί, στην προθεσμία που τυχόν τεθεί από την ελεγκτική φορολογική αρχή.

5. Τοποθέτηση στοιχείων των εκμεταλλευτών στην φορολογική μνήμη.


Επισημαίνεται ότι για την τοποθέτηση των στοιχείων τόσο των ιδιοκτητών όσο και των εκμεταλλευτών – οδηγών στην φορολογική μνήμη από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα τους ως επιτηδευματίες, με την προσκόμιση αντίγραφου βεβαίωσης έναρξής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτριος Σταματόπουλος
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231